Kongres Kultury Akademickiej z perspektywy własnej

logo

W ramach obchodów Jubileuszu UJ odbędzie się

Kongres Kultury Akademickiej, Kraków, 20 – 22 III 2014

http://kongresakademicki.pl/

Na stronie Kongresu czytamy m.in.:

Rektor UJ ‘Uniwersytet Jagielloński z racji wielowiekowej tradycji nauczania oraz pozycji w Polsce, wierny tradycji kultywowania wiedzy i prawdy w kontekście pozostałych wartości akademickich, jest niezmiennie świadomy swej misji – obowiązku szanowania owych wartości. To imperatyw moralny badaczy i nauczycieli akademickich, nie tylko w stosunku 
do studentów, ale do całego społeczeństwa.’

. Ta troska Uczelni o dobro najwyższe, jaką jest nieustanna dbałość o jakość kształcenia kolejnych generacji, stanowi trwałą misję szkół wyższych i przyświeca idei zorganizowania – w ramach obchodów Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego – przedsięwzięcia nazwanego Kongresem Kultury Akademickiej. ….’

Piotr Sztompka
Przewodniczący Rady Programowej

‘…. z Krakowa, z najstarszego polskiego uniwersytetu, a w myśl ostatnich rankingów także najlepszego, winien zabrzmieć doniosły głos w obronie tego wszystkiego, co tracimy. Nie po to, żeby zamknąć się przed nowoczesnością w przysłowiowej „wieży z kości słoniowej”, ale aby przerzucić pomost między polską 650-letnią tradycją uniwersytecką a wymaganiami XXI wieku. Aby znaleźć w środowiskowej debacie złoty środek, w miejsce dzisiejszego przechyłu w stronę fałszywie rozumianej modernizacji.

Klucz do tego leży naszym zdaniem, obok mądrego prawodawstwa, w odrodzeniu kultury akademickiej, a więc tej subtelnej tkanki wartości, reguł, norm postępowania, standardów osiągnięć, etosu, przesłanek myślenia – często nieformalnych, czasem nie uświadamianych, bez których uniwersytet godny tej nazwy istnieć nie może. Zamiast lamentować i patrzeć w górę na Panią Minister czy Rząd, licząc na sanację z Warszawy, chcemy zająć się sami sobą, krytycznie, ale i konstruktywnie przyjrzeć się od środka problemom i słabościom naszego środowiska. Temu, czego żadna reforma odgórna nie może skodyfikować. I dlatego Kongres Kultury Akademickiej. …

x

jw – Jako przyglądający się od lat ( a nawet wieków) problemom i słabościom środowiska akademickiego na Kongres nie zostałem zaproszony

m.in.

Drogi i bezdroża nauki w Polsce.

x

Piotr Sztompka -’Debatę przedkongresową musi zdominować stawianie pytań, na które dopiero sam Kongres udzielić może odpowiedzi.’

X

jw – pytania przed kongresem postawiłem

10 pytań do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego na inaugurację nowego roku akademickiego

do tej pory odpowiedzi nie ma. Zobaczymy czy Kongres odpowiedzi udzieli ?

x

Piotr Sztompka ‘Proponujemy między innymi takie pytania:

…Czy uniwersytet ma tylko przekazywać informacje czy wychowywać, kształtować osobowość studentów, ich postawy, aspiracje, świadomość etyczną, wrażliwość estetyczną, zaangażowanie obywatelskie?

…- Czy nauczanie uniwersyteckie ma być obszarem rutyny (owego czytania wykładów z zeszycików sprzed lat, czy ze zrobionych lata temu prezentacji Power-Pointowych), czy też musi być terenem nowatorstwa, ciągłego doskonalenia technik dydaktycznych

i unowocześniania wykładanych treści? Czy umiejętności dydaktyczne są wystarczająco nagradzane w porównaniu z wynikami badawczymi ?

– Co uczynić, aby w środowisku studenckim tworzyła się atmosfera zdrowej konkurencji, uznania osiągnięć i„fair play” w dochodzeniu do sukcesów, w miejsce akceptacji bylejakości i cwaniactwa?.

. Co z ideą mistrza, wzorca osobowego, autorytetu moralnego w warunkach masowej, coraz bardziej anonimowej edukacji? I co z elementarnymi zasadami dobrego wychowania w odniesieniu studentów do wykładowców w czasach rozpanoszonego chamstwa? ….

.- Jak ratować prestiż tytułu profesora i związane z tym zaufanie do nauki w sytuacji notorycznego mieszania argumentacji naukowej i ideologicznej czy politycznej? Czy w roli akademickiej (w odróżnieniu od zwykłej roli obywatelskiej) jest miejsce na lansowanie poglądów politycznych i czy status społeczny w obrębie uniwersytetu, np. tytuł profesorski może legitymizować poglądy pozanaukowe, ideologiczne, polityczne czy pozaprofesjonalne wyrażane poza uniwersytetem (np. w mediach, debatach na tematy pozanaukowe, czy w organach władzy państwowej)? …..

.Jaka jest przyszłość kryteriów uznania naukowego i selekcji najlepszych? …..

.. Czym wytłumaczyć nasilenie się patologii życia uniwersyteckiego takich jak: plagiat, manipulowanie wynikami badawczymi, naruszenia dyscypliny i lekceważenie obowiązków, feudalne postawy profesorów wobec studentów, ale z drugiej strony owa erozja zasad dobrego wychowania wśród studentów, osiągnięcia pozorne, pisanie prac magisterskich czy nawet doktorskich za pieniądze, na zamówienie kandydatów („ghost writing”), manipulacje nazwami stanowisk i tytułami naukowymi, przeciąganie terminów recenzji  życiowo istotnych dla kandydatów „na stopień”, recenzje „grzecznościowe” – negatywne z pozytywnymi konkluzjami itp. ….’

x

jw – na większość tych pytań odpowiada sama moja sprawa …. i można je znaleźć w dziesiątkach moich tekstów pomijanych całkowitym milczeniem także przez twórców Kongresu

x

Piotr Sztompka -’.Ale na to, aby Kongres odniósł sukces nie wystarczy, że od 20–22 marca przyszłego roku porozmawiamy, a może i pokłócimy się w Auditorium Maximum wewłasnym akademickim środowisku. Musimy trafić z argumentami i przesłaniem Kongresu do dwóch daleko bardziej trudnych audytoriów: do szerokiej opinii społecznej i do polityków kształtujących ramy prawne i organizacyjne uniwersytetów. ….’

.otwieramy debatę o dylematach uniwersytetów z pełnym optymizmem.

Niech się zrealizuje to, co w skrócie zawiera hasło Kongresu: „IDEA UNIWERSYTETU – REAKTYWACJA”…

x

jw – zapewne aby trafić do szerokiej opinii społecznej wprowadzono opłaty na Kongres:

x

Opłata rejestracyjna dla uczestników wynosi 200 zł i obejmuje:

  • materiały konferencyjne,

  • udział w sesjach i sympozjach,

  • spektakl operowy,

  • wystawę i bankiet. ….

x

jw – Ja aby trafić do szerokiej opinii publicznej i do polityków za darmo przygotowałem tę stronę, jak i wiele wcześniejszych, dziesiątki, setki swoich tekstów, monitoring patologii akademickich, a książki przekazywałem za darmo nie tylko do bibliotek (w tym do Biblioteki Jagiellońskiej ) ale także do posłów/polityków z komisji ‘akademickich’.

x

Program Kongresu Kultury Akademickiej obejmuje m.in.

Sympozjum 5: Patologie środowiska akademickiego. Erozja etosu, obniżenie standardów,plagiat, „ghost writing” itp.
Prof. dr hab.
JERZY BRZEZIŃSKI

x

Pod uwagę wyniki na wyszukiwarce Google:

patologie - Google

jw – Jasne, że autor tych tekstów  jak widać i jak łatwo sprawdzić –  na Kongres nie jest zapraszany w ramach otwarcia debaty dla szerokiej opinii publicznej! To standard ! 

x

jw – Warto poszerzyć prezentację (http://kongresakademicki.pl/) współtwórców/panelistów Kongresu – bohaterów niejednego mojego tekstu – m.in.:

ANDRZEJ ZOLL

Pasja akademicka z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w roli Piłata

http://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/pasja-akademicka-z-rzecznikiem-praw-obywatelskich-w-roli-pilata/

Czas odrzucić etyczny szantaż prof. Zolla

http://blogjw.wordpress.com/2013/11/27/czas-odrzucic-etyczny-szantaz-prof-zolla/

JERZY WOŹNICKI

Darmowy program antyplagiatowy

http://wobjw.wordpress.com/2009/12/31/darmowy-program-antyplagiatowy/

KAROL MUSIOŁ

Jak nawiązać dialog z UJ ?

Czy naprawdę Alma Mater nie wydaje wyroków ?

Dostęp do teczek akademickich, na przykładzie UJ, za panowania rektora Karola Musioła- schyłek pierwszej kadencji

Dostęp do teczek akademickich, na przykładzie UJ, za panowania rektora Karola Musioła- pierwsza kadencja

TOMASZ GOBAN-KLAS

Tomasz Goban-Klas – socjolog mediów, uszedł przed lustracją

http://wobjw.wordpress.com/2009/12/31/darmowy-program-antyplagiatowy/

Węgleński Piotr

Jasełka akademickie z rektorem UW w roli Heroda

http://blogjw.wordpress.com/2008/12/20/jaselka-akademickie-z-rektorem-uw-w-roli-heroda/

Ziejka Franciszek

Franciszek Ziejka, rektor, który ma dowód (?) na niewinność w swoim rękopisie znalezionym w garażu, KO ‘Zebu’

http://lustronauki.wordpress.com/2008/10/08/franciszek-ziejka-rektor-ktory-ma-dowod-na-niewinnosc-w-swoim-rekopisie-znalezionym-w-garazu/

KONIEC Z FIKCJĄ W NAUCE

http://wobjw.wordpress.com/2010/01/03/koniec-z-fikcja-w-nauce/

CO SŁYCHAĆ POD DYWANEM ?

http://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/co-slychac-pod-dywanem/

Andrzej Białas

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI A CZARNA KSIĘGA KOMUNIZMU

Lektura uzupełniająca dla kongresmenów:

Uczelnie na froncie walki o dobre wychowanie